ข้อมูล

ศศิธร จันทมฤก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
Sasithorn Chanthamaruk
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
   ปริญญาเอก
       - ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การศึกษาปฐมวัย

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์กรุ่งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [2] สภาพการเตรียมตัวเด็กวัยอนุบาลเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง