ข้อมูล

วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
Natnida Iem-ong
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. คบ. การศึกษาปฐมวัย สถาบัญราชภัฏจันทรเกษม 2540

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - คม.การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง