ข้อมูล

ศุภมัย พรหมแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
SUPPAMAI PROMKAEW
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาลัยทักษิณ 2544
      2. หลักสูตรรายวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏรายวิทยาลัย

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] นิเวศการกินอาหารของโคพีพอดชนิดเด่นบริเวอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, ศุภมัย พรหมแก้ว, ทิพย์นภา สุวรรณสนิท, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, วรพร ธารางกูร, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, หนึ่งฤทัย ยกน้อย, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย และปัทมาภรณ์ ชัยมัง. (2556). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, ชาญยุทธ สุดทองคง, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วรพร ธารางกูร, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน และจิราวรรณ ใจเพิ่ม (บรรณาธิการ). คุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ, ความหลากหลายและชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช และความหลากหลายและชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์.บทที่ 2 ผลของการฟื้นฟูป่าชายเลนแบบบูรณาการต่อความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง กุมภาพันธ์ 2556. Yves Rocher Foundation ประเทศฝรั่งเศส บริษัทอีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 35 – 169.
          [2] ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, ชาญยุทธ สุดทองคง, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วรพร ธารางกูร, อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, ศุภมัย พรหมแก้ว, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, ปัทมาภรณ์ ชัยมัง, นภัส มหาสวัสดิ์, หนึ่งฤทัย ยกน้อย, ศิริวรรณ ศิริบุญ, บุศริน บางแก้ว, ชเนตตี มิลินทางกูร, ทิพย์นภา สุวรรณสนิท, ดวงธมลพร นุตเจริญ, ปิยพรรณ เหมนุกูล, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, และพรเทพ เขียนดวง. (2556). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, ชาญยุทธ สุดทองคง, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วิโรจน์ ธีรธนาธร และจิราวรรณ ใจเพิ่ม (บรรณาธิการ). บทที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ-ดัชนีบ่งชี้ถึงศักยภาพการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์อันเป็นผลจากการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน การประเมินความสำเร็จการฟื้นฟูป่าชายเลนแบบบูรณาการในป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง (มีนาคม 2556). Yves Rocher Foundation ประเทศฝรั่งเศส บริษัทอีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 35 – 169.
          [3] สนิท อักษรแก้ว, วิโรจน์ ธีรธนาธร, สงบ พานิชชาติ, ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, บุศริน บางแก้ว, ชเนตตี มิลินทางกูร, พรเทพ พรรณรักษ์, นิรุชา อุดมวงศ์ยนต์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน และศุภมัย พรหมแก้ว. (2557). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์, นิรุชา อุดมวงศ์ยนต์, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย และนภัส มหาสวัสดิ์ (บรรณาธิการ). ความสำเร็จในการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน: การประเมินและตัวชี้วัด. หน่วยปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 272 หน้า.
          [4] ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, วันวิวาห์ ตุ้มน้อย, พรเทพ พรรณรักษ์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ศุภมัย พรหมแก้ว, นภัส มหาสวัสดิ์, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, ปัทมาภรณ์ ชัยมัง และจิราวรรณ ใจเพิ่ม. (2557). ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยรอบคลังปิโครเลียมสุรษฎร์ธานี. ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 75 หน้า.
          [5] ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ศุภมัย พรหมแก้ว, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ์, ปัทมาภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ และสุเมธ แก้วน้อย ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพิ่ม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) (2557).บทที่ 4 ที่นี่ป่าปราณ: สายใยอาหารและสายใจแห่งสัมพันธ์. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี...จากคนสร้างป่า สู่ป่าสร้างคน. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 195 – 458.
          [6] ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ศุภมัย พรหมแก้ว, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ์, ปัทมาภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ, สุเมธ แก้วน้อย, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, วิไลรัตน์ เกลียวทอง, กิตตินันท์ ศรีศุภอรรถ, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, จุฑารัตน์ แตงไทย, พงศ์ธร พูนพิพัฒน์ และอัครภัทร ศักดิ์สยาม. (2557).ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพิ่ม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) บทที่ 4 สรรพชีวิตในป่าเล็ก IRPC. ป่าเล็กในเขตอุตสาหกรรมใหญ่: ป่าชายเลนของIRPC. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 83 – 291.
          [7] ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ศุภมัย พรหมแก้ว, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ์, ปัทมาภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ, สุเมธ แก้วน้อย, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, กัญจน์ภัสร สถลัชนันท์สกุล และมรกต ภานุศรี. (2558).ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพิ่ม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) บทที่ 4 ป่าใหญ่ ณ แหลมใหญ่: แหล่งรวมความหลากหลายของสรรพชีวิตชายฝั่ง. แหลมใหญ่..สมุทรสงคราม..แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 171 – 328.
          [8] ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พรเทพ พรรณรักษ์, ศุภมัย พรหมแก้ว, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, นภัส มหาสวัสดิ์, ปัทมาภรณ์ ชัยมัง, อับดุลเลาะ สิดิ, สุเมธ แก้วน้อย, ทัศนธร ภูมิยุทธิ์, วิไลรัตน์ เกลียวทอง, กิตตินันท์ ศรีศุภอรรถ, ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์, จุฑารัตน์ แตงไทย, พงศ์ธร พูนพิพัฒน์ และอัครภัทร ศักดิ์สยาม. (2558). ใน ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพิ่ม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย (บรรณาธิการ) บทที่ 4 ป่าชายเลนพังราดที่เกื้อกูลสรรพชีวิตชายฝั่ง. ป่าชายเลนพังราด: ป่าตันแบบ รัฐ เอกชน ร่วมสร้าง. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 77 – 214.
          [9] ศุภมัย พรหมแก้ว. และจิตเจริญ ศรขวัญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561. (616 – 630). on line
          [10] จิตเจริญ ศรขวัญ. ศุภมัย พรหมแก้ว และ อรสา จรูญธรรม. (2561). การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการเรียนรู๎ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ราชภัฏเลย ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. (439 – 447). on line
          [11] Shidiq, G. A., Promkaew, S., Fikhamta, C. (2022). Trends of competencies in teacher education from 2015 to 2022: A Systematic Review Analysis. Kasetsart Journal of Social Sciences. Vol. 43 No. 1 (2022): January – March.
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
          [1] Oral presentation in EASE 2021. “A Case Study of Thai Teachers Implementing Gardening Education for Green Design Project on Their Understanding of Engineering Design Process” by Suppamai Promkaew* Vudipong Davivongs and Pongprapan Pongsophon

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง