ข้อมูล

เลอลักษณ์ โอทกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
LERLAK  OTHAKANON
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ศษ.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
      2. บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547
   ปริญญาเอก
       - กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา 2553

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] เลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [2] เลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2554). การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน และคณะ. (2551). การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550-2551. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [3] กาญจนา ดิฐชัยพงศ์ และคณะ. (2551). การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 - 2551. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [4] เลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2547). สภาพการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง