ข้อมูล

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
SUPATCHA SRI-IAM
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544
      2. ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์บริหาร 2545
      3. ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
   ปริญญาเอก
       - ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอุดิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2553
          [2] ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานภายในองค์กรของมหาวิทยลัยอัสเทิร์นเอเชีย 2554
          [3] การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
          [4] เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง