ข้อมูล

กาญจนา เวชบรรพต
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
Kanjana Wetbunpot
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550
   ปริญญาเอก
       - ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และ กาญจนา เวชบรรพต. (2560). รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือ เพื่อสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 188 หน้า.
          [2] กาญจนา เวชบรรพต และชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ. (2560). รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 60 หน้า.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง