ข้อมูล

วิษณุ  สุทธิวรรณ
อาจารย์วิษณุ  สุทธิวรรณ
Mr. Witsanu Suttiwan
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2557
      2. ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559
      3. ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2562

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
          1. Teaching and Learning
          2. Science Education
          3. STEM Education
          4. Transformative science education
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
          [1] วิษณุ สุทธิวรรณ. (2563). วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบสำหรับครู. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 334 หน้า.
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] Dangchaiyaphum, T. & Suttiwan, W. (2019). LEARNING MANAGEMENT BY USING THE ACTIVITY PACKAGE IN CELL FOR GRADE 7 STUDENTS IN CHUMCHON BAN BUNGKHLA WITTHAYA SCHOOL. JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH, 10(1), 104-115, Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ssr/article/view/210833
          [2] นันท์นภัส ปุราตาเน, อรสา จรูญธรรม และวิษณุ สุทธิวรรณ. (2562) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โดยใช้เทคนิคเกมการสอน ประกอบการสอนแบบสืบเสาะ (5Es) เรื่อง ระบบสุริยะ. วารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 4(1): 22-29.
          [3] Suttiwan, W. (2020). STUDY AND COMPARISONS OF VIEWS ON THE NATURE OF SCIENCE, MISCONCEPTIONS ABOUT THE NATURE OF SCIENCE AND THE PHILOSOPHY OF SCIENCE BY JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE DEMONSTATION SCHOOL OF VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUMTHANI PROVINCE. Valaya Alongkorn Review, 10(2), 43–55. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var/article/view/235042
          [4] Nuansri, M. ., Pantuworakul, K. ., Jariyapan, N., Onyon, N. ., Boontham, S. ., Somsamran , S. ., & Suttiwan , W. (2021). A Needs Assessment to Develop the Instructional Management of Students of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(6), 34–51. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/248505
          [5] Thanjai, N., Suttiwan, W., & Pinthong, T. (2021). USING THE SCIENCETIFIC MODELS TO PROMOTE ANALYTICAL THINKING ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT OF THE SOLAR SYSTEM OF GRADE 9TH STUDENTS, 16(1), 31-47, Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/246869
          [6] Chaiwiwitch, R., Pinthong, T., & Suttiwan, W. (2021). THE EFFECTS OF USING THE GPAS LEARNING METHOD ON ENVIRONMENTAL ATTITUDES AND LEARNING ACHIEVEMENT ON HUMAN-CAUSED CLIMATE CHANGE OF GRADE 7 STUDENTS AT THE DEMONSTRATION SCHOOL OF VALAYA ALONGKORN RAJABHAT NIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 15(2), 127-142, Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU/article/view/241777
          [7] Somchok , A., & Suttiwan, W. (2021). A Study of Online Learning Management Conditions of Grade 6 Students in Watdonmuang School. Journal of Modern Learning Development, 6(5), 194–208. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/249925
          [8] Latulee, A., Charoontham, O., & Suttiwan, W. (2565). Effect of Online Active Learning Activities of Science of Mathayomsuksa 1 Students. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 8(1), 31-42, Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/article/view/252011
          [9] Suttiwan, W. (2022). A STUDY ON STATE OF ONLINE LEARNING, NEEDS FOR ONLINE LEARNING AND ATTITUDES TOWARDS ONLINE LEARNING OF STUDENTS AT FACULTY OF EDUCATION. Valaya Alongkorn Review, 12(1), 63–75. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var/article/view/251837
          [10] Suttiwan, W., & Raksapoln, K. (2565). A Study and Comparison of the Behavior and Attentive Level of Online Learners from the Faculty of education during the COVID-19 Pandemic, Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University, 9(3), 327-346, Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/259085
          [11] Suttiwan, W., Yuenyong, C., & Maneelam, P. (2022). Autoethnographic Research Grounded Knowledge in School Context. Journal of Teacher Professional Learning Community (JTPLC) (Online), 2(2), 33–60. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JTPLC/article/view/262247
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
          [1] Kiatisak Raksapoln and Witsanu Suttiwan. (2021). Enhancing Creativity and Collaboration by Learning Management in STEM Education. In the Proceedings of the 2021 2nd SEA-STEM International Conference (SEA-STEM), 24-25 November 2021. (pp. 116-118). Hat Yai: Prince of Songkla University, Thailand. (Oral Presentation, submit for inclusion in the IEEE Xplore (Conference Record #53614) and indexed by Scopus, DOI: 10.1109/SEA-STEM53614.2021.9667971)

email
  witsanu@vru.ac.th