ข้อมูล

กุลชาติ พันธุวรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
Assistant Professor Kullachat Pantuworakul
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 - B.Ed. (Early Childhood Education) Silpakorn University, 2011
      2. ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564 - B.A. (Early Childhood Development) STOU, 2021
      3. ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กำลังศึกษา - B.A. (Guidance and Psychological Counseling) STOU, In Progress

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - M.Ed. (Early Childhood Education) Chulalongkorn University, 2015

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
          1. รางวัลข้อเสนอโครงการวิจัยดีเยี่ยม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
          3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564
          4. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ (เหรียญทองแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
          1. การศึกษาปฐมวัย
          2. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
          3. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
          4. สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
          [1] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2563). การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย. คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (401 หน้า)
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (99 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [2] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (135 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [3] สุภณิดา พัฒธร, พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ, ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์, มนัญญา คำวชิระพิทักษ์, กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, เมษา นวลศรี, วุฒิชัย วิถาทานัง, กุลชาติ พันธุวรกุล, ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์, ศิวนนท์ นิลพาณิชย์, และ นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ : กรณีศึกษาเครื่องดื่มจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่สวนสองแสน ตำบลทับไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (69 หน้า)  แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [4] ปุณยนุช นิลแสง, วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, ปวิช เรียงศิริ, กุลชาติ พันธุวรกุล, เมษา นวลศรี, ณัฐสิมา โตขันธ์, คณิต เรืองขจร, เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา, ทัศพร ชูศักดิ์, และ ชูศักดิ์ ขันธชาติ. (2563). การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (247 หน้า)   แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          [5] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (179 หน้า)
          [6] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (138 หน้า)
          [7] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2564). แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของ ครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี : การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (180 หน้า)
          [8] ปุณยนุช นิลแสง, วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, กุลชาติ พันธุวรกุล, ปวิช เรียงศิริ, และ ชูศักดิ์ ขันธชาติ. (2565). การพัฒนานักวิจัยผ่านโจทย์แบบบูรณาการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีสุขภาพที่ดีพึ่งพาตนเองเสริมพลังสร้างนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (66 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
          [9] กุลชาติ พันธุวรกุล, คันธรส ภาผล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (304 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [10] คันธรส ภาผล และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้โดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (103 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [11] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2566). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อสมรรถนะครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [12] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2566). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [13] ปุณยนุช นิลแสง, วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, กุลชาติ พันธุวรกุล, ปวิช เรียงศิริ, ณรัช พรนิธิบุญ, และ เบญญาพร สอนสา. (2566). การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. (92 หน้า)  แหล่งทุน : ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
          [14] กุลชาติ พันธุวรกุล, คันธรส ภาผล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเล่นลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
          [15] คันธรส ภาผล, กุลชาติ พันธุวรกุล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเล่นลูสพาร์ทตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้บ้านเป็นฐาน (HBL) เพื่อเสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
          [16] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2566). ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (89 หน้า)   แหล่งทุน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2566). การวิเคราะห์ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Journal of Roi Kaensarn Academi, 8(4), 268-282. (TCI 1)
          [2] กุลชาติ พันธุวรกุล และ ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์. (2558). การวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ปกครองและครูอนุบาลเกี่ยวกับบทบาทครูชายและครูหญิงในการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED), 10(1), 603-615.
          [3] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2562). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ของนักศึกษาครูตามแนวคิด TPACK. วารสารครุศาสตร์สาร, 13(1), 89-112. (TCI 1)
          [4] คันธรส ภาผล และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร์สาร, 13(1), 195-210. (TCI 1)
          [5] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(3), 204-215. (TCI 1)
          [6] กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี. (2562). เด็กปฐมวัยกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล : โอกาสหรือความเสี่ยง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47 (ฉบับเพิ่มเติม 2), 1-23. (TCI 1)
          [7] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2563). การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล. วารสารครุศาสตร์สาร, 14(1), 130-145. (TCI 2)
          [8] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2563). การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(3), 115-133. (TCI 1)
          [9] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2563). การวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(3), 12-26. (TCI 1)
          [10] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2563). ผลการพัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารครุศาสตร์สาร, 14(2), 115-127. (TCI 2)
          [11] กุลชาติ พันธุวรกุล, เมษา นวลศรี, วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์, นุชรัฐ บาลลา, เกียรติศักดิ์ รักษาพล, และ วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา. (2564). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาบริการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(4), 17-30. (TCI 2)
          [12] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูปฐมวัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 19(1), 102-117. (TCI 2)
          [13] เมษา นวลศรี, กุลชาติ พันธุวรกุล, นริศรา จริยะพันธุ์, นิติกร อ่อนโยน, ศิริขวัญ บุญธรรม, สุชาวดี สมสำราญ, และ วิษณุ สุทธิวรรณ. (2564). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(6), 34-51. (TCI 2)
          [14] ลัดดา สุปะเพียร และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปที่มีต่อเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์กลุ่มทักษะปฏิบัติของเด็กอนุบาล. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(9), 135-146. (TCI 2)
          [15] สกาวเดือน ตรีมงคล และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). ผลการใช้กิจกรรมแทนแกรมที่มีต่อทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 43(5), 98-111. (TCI 1 & ASEAN Citation Index - ACI)
          [16] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Modern Learning Development, 6(6), 266-282. (TCI 2)
          [17] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 49(4), EDUCU4904002 (15 pages). (TCI 2)
          [18] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2564). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 11(3), 1-17. (TCI 2)
          [19] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 15(3), 137-150. (TCI 1)
          [20] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2565). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 17(1), 33-46. (TCI 1)
          [21] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2565). ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 14(1), 278-293. (TCI 2)
          [22] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2565). การวิเคราะห์สมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, 16(3), 37-47. (TCI 1)
          [23] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2565). การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี. Journal of Modern Learning Development, 7(10), 183-199. (TCI 2)
          [24] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2565). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 17(2), 59-70. (TCI 2)
          [25] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2565). สมรรถนะสำคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 12(3), 50-62. (TCI 2)
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
          [1] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2560). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EC410 การวิจัยการศึกษาปฐมวัยที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0 (The Symposium for Interdisciplinary Research for Human Being Development toward Thailand 4.0 : BTU-SIRHDT). การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (น. 443-453). มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
          [2] กุลชาติ พันธุวรกุล. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทครูในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม (Innovation and Technology for Social Development : TISD). การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (น. 1-8). มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
          [3] ลัดดาวัลย์ จันทะศิลป์ และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กวัยอนุบาล. นวัตกรรมการจัดการ “สังคมสีเขียว” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (น. 855-869). วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

email
  kullachat@vru.ac.th