ข้อมูล

พูนพชร  ทัศนะ
อาจารย์พูนพชร  ทัศนะ
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. กศ.บ. (การสอนภาษาต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง