ข้อมูล

กันต์ฤทัย คลังพหล
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
KANREUTAI KLANGPHAHOL
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. กศ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 2544

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - กศ.ม.การวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 2546
   ปริญญาเอก
       - ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
          [2] ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการทำการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ: การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
          [3] รายงานการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3
          [4] รายงานความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง