ข้อมูล

ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย
อาจารย์ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย
Thachinee Siwasilchai
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2553"

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท ค.ม. (ประถมศึกษา) หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  thachinee.si@vru.ac.th