ข้อมูล

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. วท.บ.วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - คอ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ปริญญาเอก
       - คอ.ด.การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การประเมินความต้องการจำเป็นของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
          [2] ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ และผดุงชัย ภู่พัฒน์. (2562). การพัฒนาตัวชี้วัดบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562: 83-93.
          [3] ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์, ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และศิลามล เทียนสมบัติ. (2561). การดำเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47. (207-214). ขอนแก่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
          [4] ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์. (2560). ตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560: 211-220.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง