ข้อมูล

ปารณีย์  พฤกษาชาติ
อาจารย์ปารณีย์  พฤกษาชาติ
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. วท.บ. ธรณีวิทยา

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
          1. วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบสำหรับครู
          2. ธรณีวิทยาสำหรับครู
          3. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] ปภัสรา ระกิติ, สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และ ปารณีย์ ชมภูพระ. (2562). การประเมินการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อสนับสนุนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (The Assessment of Carbon Storage for Green Zone of Chaiyaphum Rajabhat University to Promote Protection Area of Plant Genetic Conservation). มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] นฤมล ภูสิงห์, จีราภรณ์ จันทร์เขียน, ปารณีย์ ชมภูพระ, ดุษฎีพร หิรัญ. (2561). รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.). ปีที่ 24 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2561: 84 - 103.
          [2] สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และปารณีย์ ชมภูพระ. (2563). ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ป่าปกปักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยูมิ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). ปีที่ 12 ฉบับที่ 24. กรกฎาคม - ธันวาคม 2563. 198-210.
          [3] Chomphuphra, P., Chaipidech, P. and Yuenyong, C. Trends and Research Issues of STEM Education: A Review of Academic Publications from 2007 to 2017. International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM) 2018. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1340, International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM) 2018 13–15 August 2018, Avani Khon Kaen Hotel, Thailand: 1 – 10.
          [4] สิรินาถ เฉลยพงษ์,สุชาวดี สมสำราญ และปารณีย์ พฤกษาชาติ.(2565).การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน เรื่อง ไข่เค็มดองน้ำเกลือ ชุมชนตาลเอน.วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 14(41).
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง