คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/256
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/256 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยกรรมการทุกท่าน
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่