ภาพกิจกรรม 2567

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบ PTRU Model
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม...
“สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานให้โอวาทกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน กิจกรรม “สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า” โดยมีคณาจารย์หล...
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ ประธานเปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 1...
โครงการพัฒนาและขยายผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ได้มอบหมายจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เข้าร่วมสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูต้นแบบการจัดการเรียนร...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/256
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/256 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจ...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาไทยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาจีน
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาจีน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน Battle of the Numbers (B.O.N) โครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณว...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 25
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (EP)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑ...
กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 66)
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูรายวิชา ETP418 ฝึกประสบการ...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกร...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประถมศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การประชุมแนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรมและวันเวลาการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การม...
การประชุมกิจกรรมถอดบทเรียนและนำเสนอนวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหา...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สู่รั้ว ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2567
"ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้ว ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์" กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2566 – 2570
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2566 – 2570 (ฉบั...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ปี 2566 ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 13.30น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ ...
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปิดงานโดย : อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาโดยใช้สมรรถนะตาม PTRU Model
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะเดิม (Upskill)ปรับเปลี่ยนหรือเพ...
กิจกรรมวงธรรมชาติและศึกษาชุมชน
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมวงธรรมชาติและศึกษาชุมชน ของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และกล่าวต้อนรับ ผศ...
มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ผู้สอนดีเด่น” สาขาการศึกษาปฐมวัย
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ผู...
การหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี รักษาราชกา...
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมี ผู้บริหาร ค...
โครงการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ English for Intergrated Studies โดยมี ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา เข้าร่วม...
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพครู ตชด.”
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และคณะวิทยากรจากหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพครู ต...
โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโด...
สัมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 นักศึกษาปีที่ 4 (รหัส 64)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00น. ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมสัมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เพื่อเสริม...
การเสนอรายชื่อเพื่อให้ได้มาชึ่งคณะกรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหาคณบดี
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดีเป็นประธานประชุมการเสนอรายชื่อเพื่อให้ได้มาชึ่งคณะกรรมการที่มาจากคณะครุศาสตร์ในการสรรหาคณบดี
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้บริหารการศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ 2567
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้บริหารการศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์สำหรับการฝึกประสบการ...
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับวารสาร
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ท่าน รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมย่อยอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการควา...
การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 19 เมษายน 2567 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู เรื่อง "การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้" โดยมี ...
การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ การประถมศึกษา
วันที่ 19 เมษายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู เรื่อง "การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้" โดยมี อ...
การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พื้นฐานการศึกษา
วันที่ 18 เมษายน 2567 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐานการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู เรื่อง "การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้" โดยมี ผศ.ดร.ต้องลัก...
การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ EP
วันที่ 17 เมษายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู เรื่อง "การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผล...
การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิจัย วัดผลและประเมินผล
วันที่ 17 เมษายน 2567 กลุ่มวิชาวิจัย วัดผล และประเมินผล ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู เรื่อง "การทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้" โดยมี อาจ...
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู
วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 10.00น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเปลียนเร...
การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด กิจกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก...
ปัจฉิมนิเทศวันสำเร็จการศึกษา ครู “ลูกเจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์”
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศวันสำเร็จการศึกษา ครู “ลูกเจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (...
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567
การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
บรรยากาศการเลือกตั้ง ประธานนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 3/2567
วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3/2567 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัณณ์...
กิจกรรมย่อยสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)
คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 66) กิจกรรมย่อยสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษ...
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง ร้อง เล่น เต้น เล่า สนุกสไตล์ปฐมวัยในยุคอั
วันที่ 2 มีนาคม 2567 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดงานสัมมนาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง ร้อง เล่น เต้น เล่า สนุกสไตล์ปฐมวัยในยุคอัลฟ่า ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญ
โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม และ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
งานการเงิน และงานพัสดุ สัญจรลงคณะครุศาสตร์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. งานการเงิน และงานพัสดุ สัญจรลงคณะครุศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาย...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาโม...
ครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธาน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัด...
พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่ว...
ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2566
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พ...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยของบุคลากร
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยของบุคลากร กิจกรรม CPR...
การวัดและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น TPD003 : การวัดและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร...
สอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
วันที่ 21 มกราคม 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 (SUKEN)
ทำบุญคณะ ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลาก...
"แนวทางการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา"
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานเชิงประจักษ์จากการเรียนรู้ของนักศึกษาคบ.สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผ่าน...
การประชุมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรทางการศึกษา
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะ PTRU Model เป็นฐาน ภายใต้โครงการ(ยุทธศา...
ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ภายใต้ "โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น"
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับคณาจารย์บริหารหลักสูตร สาขาประถมศึกษา นำโดย อ.ดร.ศัสยมน สังเว, อ.เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์, อ.ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร และ ผศ...
ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัต...
งานปีใหม่ 2567 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปีใหม่ 2567 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส ภาผล ประธานหลักสูตรและคณาจารย์สาข...
การสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ภาคปกติ นักศึกษาเต็มเวลา...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์และคุณคร...
ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา...
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย คณบดี ...
การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 งบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย คณบดี ผศ.จิ...