คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบ PTRU Model
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นทักษะจำเป็น (Newskill) เกี่ยวกับการเป็นนวัตกรทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบ PTRU Model
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่