ภาพกิจกรรม 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาไทยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาจีน
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาจีน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณว...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 25
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (EP)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑ...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกร...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประถมศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2566 – 2570
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2566 – 2570 (ฉบั...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ปี 2566 ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 13.30น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ ...
กิจกรรมวงธรรมชาติและศึกษาชุมชน
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมวงธรรมชาติและศึกษาชุมชน ของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และกล่าวต้อนรับ ผศ...
มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ผู้สอนดีเด่น” สาขาการศึกษาปฐมวัย
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ผู...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมด้วย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 3/2567
วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3/2567 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัณณ์...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาโม...
ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2566
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พ...
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่6/2566
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่6/2566
VRU Sport Day 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน Happy New Year 70's VRU Disco night 2024 ช่วงเช้าเดินขบวนพาเหรดธีม Valayaland แดนซูเปอร์ฮีโร่ และมีการแข่งขันกีฬาภายใน VRU Sport Day
การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก "การศึกษาทางเลือกในอนาคต"
งานปีใหม่ 2567 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปีใหม่ 2567 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส ภาผล ประธานหลักสูตรและคณาจารย์สาข...
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566
กิจกรรม ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 9.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ Christmas Festival and New Year Celebration (English Major) :Welcoming the new year ร่ว...
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา รวมท...
การเสริมสมรรถนะการนิเทศและให้คำปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น TPD002 : การเสริมสมรรถนะการนิเทศและให้คำปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับอาจารย์...
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2566
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ
ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น TPD001 การเสริมสมรรถนะการนำหลักสูตรไปใช้ : ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครู ครั้งที...
ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น TPD001 การเสริมสมรรถนะการนำหลักสูตรไปใช้ : ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครู สำหร...
“VALAYA NAKARA ธารานฤมิต”
ภาพบรรยากาศขบวนแห่กระทง และนางนพมาศของคณะครุศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “VALAYA NAKARA ธารานฤมิต” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ
การสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ภาคปกติ นักศึกษาเต็มเวลา...
กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา รวม...
สัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รุ่น 6...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 6 (ระบบปฏิบัติการ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 6 (ระบบปฏิบัติการ)และผลลัพธ์ 7.1 ประชุมคณะกรรมการเรื่อง การกำหนดผลลัพธ์ 7.1 ประจำปีการศึกษ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 3
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 3 (หมวดลูกค้า) ประชุมคณะกรรมการเรื่อง ตัวชี้วัด และเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results)
ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์รัญญา จิตอาจหาญ อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักเรี...
ประชุมตัวแทนประจำหมวดที่ 1 เพื่อทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมตัวแทนประจำหมวดที่ 1 เพื่อทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กร และเป็นแนวทางในการเขียนให้แต่ล่ะหมวด เพื่อจัดทำเล่ม SAR EdPEx ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์และคุณคร...
ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ณ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหน...
โครงการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ” รุ่นที่ 3
วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 ทางคณะครุศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทีมวิทยากรแม่ไก่ และท...
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ” รุ่นที่ 2
วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ” รุ่นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ”
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะ “ครูสู่มืออาชีพ” รุ่นที่ 1 โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ เปิดการอบรมในวันที่ 27 ตุลาคม 256...
ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประธานเปิดการปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ตามความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...
หารือในการจัดทำข้อเสนอโครงการหลักสูตรอบรม "1 โรงเรียน 1ครูจิตวิทยา"
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เรียนเชิญผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตรจ...
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการสำนักงา...
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิตตรี พละกุล ผู้ช่วยคณบดี เข้าพบท่านดร.นฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี...
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
นที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล ผู้ช่วยคณบดี เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเข...
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้ช่วยคณบดี เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว...
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล ผู้ช่ว...
กิจกรรมบริการวิชาการ จัดค่ายภาษาอังกฤษ Fun English with Cartoons
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย...
โอนวัสดุสื่ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเพื่อนำวัสดุสื่ออุปกรณ์
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) โดยมีท่านผู้อำนวยการนันทกานต์ ทองสมจิตร ร่วมกับคุณครูโรง...
ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา...
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)
การนำหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาพสมรรถนะครู สู่มืออาชีพ สู่การปฏิบัติ
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาพสมรรถนะครู ส...
"คณบดีสัญจรหลักสูตร"
วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 12.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ "คณบดีสัญจรหลักสูตร" ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำโดยอาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์บริหารหลักสูตร ค.บ.สาขาคณิ...
"คณบดีสัญจรหลักสูตร"
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา14.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ "คณบดีสัญจรหลักสูตร" ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน นำโดยอาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธานหลักสูตร และคณาจารย์บริหารหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. อ.เกียรติศักดิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 3 ลูกค้า ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2566
ค่ายภาษาอังกฤษ Fun English with Cartoons
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ดำเนินกิจกรร...
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครู ปี 2566
วันที่ 22-23 กันยายน 2566 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.ศัสยมน สังเว ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา อ. ณัฐพงศ์ เชื...
ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางการนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางการนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง ถ่ายทอดทิศทางขององค์กรไปสู่การ...
กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
วันที่ 21 กันยายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ร...
Intercultural Communication for Pre-service Exchange Teachers
วันที่ 16 กันยายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intercultural Communication for Pre-service Exchange Teachers สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภา...
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)
วันที่ 19 กันยายน 2566 อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจ...
ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
วันที่ 18 กันยายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ หมวดที่ 1 การนำองค์กร ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประชุมนี้ได้รับข้อเสนอแนะอัน...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 2/2566
วันที่ 13 กันยายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Impro...
กิจกรรม Unplugged Coding สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
12 กันยายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้จัดการพื้นที่และคณะกรรมการ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด้วยชุดกิจกรรม Unplugged Coding สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเ...
ปัจฉิมนิเทศ โครงการ SEA Teacher Exchange Batch 9
วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีได้กล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษามรภ.วไลยอลงกรณ์ฯกับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) โครงการ SEA Tea...
กิจกรรม sight seeing ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 กิจกรรม sight seeing ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นักศึกษามรภ.วไลยอลงกรณ์ฯกับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซี...
สัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
วันที่ 5 กันยายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่น 65)...
ประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
5 กันยายน 2566 เวลา 10.30น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอ.ดร. ศัสยมน สังเว ประธานหลักสูตรค.บ.สาขาการประถมศึกษา อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ อ.ผู้ประสานงานโครงการครูรัก(ษ์)​ถิ่น รุ...
"ปฐมวัย ใส่ใจธุรกิจ Startup"
5 กันยายน 2566 เวลา8.45 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "ปฐมวัย ใส่ใจธุรกิจ Startup" สนุกกับแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็ก ไอเดียต่อยอดธุรกิจ กลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์...
"ละครประเพณี​ สาขาวิชา​ภาษาไทย"
วันที่​ 31​ สิงหาคม​ 2566​ สาขาวิชา​ภาษาไทย​ คณะ​ครุศาสตร์​ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลป​วัฒนธรรม​สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์​ กิจกรรม​ การแสดงเพื่อถ่ายทอดความงดงามของภาษาและวรรณคดี​ไทย​ หรือเป็นที่รู้จักของ​...
งานปฐมนิเทศ SEA Teacher Exchange Batch 9
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.วิภาวดี แขวงเมฆ ได้กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับ SEA Teacher Exchange Batch 9 ร่วมกับ อาจ...
ครุศาสตร์วไลย พัฒนาครูไทยอย่างยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ครุศาสตร์จัดกิจกรรม “ครุศาสตร์วไลย พัฒนาครูไทยอย่างยั่งยืน” VRU Teacher Education for Sustainability โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด...
ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2566 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
การตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู...
ปรึกษาหารือการให้คะแนนตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนวันตรวจประเมินคุณภาพจริง
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นวัน Consensus ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ (นักวิชาการอิสระ) เป็นประธานกรรมการ, อาจาร...
สาขาวิชาเคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมฐ...
คณะครุศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร เข้าร...
บรรยากาศ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 บรรยากาศ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีการศึกษา 2563-2564
บรรยากาศซ้อมย่อย พิธีรับปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะครุศาสตร์
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 บรรยากาศซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะครุศาสตร์
คณะผู้บริหารถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง
คณะผู้บริหารถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิต ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนม...
พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ แล...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ...
กสศ. ที่ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะและนักศึกษาครูรักษ์ถิ
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่...
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาด้านการเกษตรของตนเอง
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และ อ.ดร.ศัสยมน สังเว นำพานักศึกษาครูรักษ์ถิ่นรุ่นที่ 4 เข้าพบ ผศ.เศกพร ผศ.เศกพร ตันศรีประภ...
อบรมเชิงปฎิบัติความรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้านโครงสร้างภาษาสำหรับครู
วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติความรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้านโครงสร้างภาษาสำหรับครู (Grammatical Compete...
ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาด้านการเกษตร
4 สิงหาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ ผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ รองผอ.สสร.และ ...
การประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเ...
การอบรมหลักสูตรเยาวชนพลเมืองวนวิถีใหม่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเยาวชนพลเมืองวนวิถีใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Communication English ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยไ...
กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทการทำงาน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน, ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทการทำงาน (...
กิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (โรงเรียนวัดลาดทราย) ระยะที่ 1 (อบรมคร...
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ...
การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
15 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ และการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ ...
การเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการปฐมวัยในยุคดิจิทัล
15 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานเปิดโครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการปฐมวัยในยุคดิจิทัล นำ...
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 "ประณตน้อมบูชา อาภาแห่งนักปราชญ์"
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดี และอ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้ช่วยคณบดี และตัวแทนนีกศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประ...
ประชุมโครงการ SEA teacher 9th Batch ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมโครงการ SEA teacher 9th Batch ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณาจารย์วิเทศสัมพันธ์ของคณะ นำโดย...
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีรองคณบดี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
กิจกรรม สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า 2566
กิจกรรม สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จาก 7 กลุ่มกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม จากชุมชนสู่โรงเรียน : การพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยทั...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566
บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการนิเทศก์นักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึก
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการนิเทศก์นักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระหว่างอาจารย์นิเทศก์พี่เ...
สัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่น 63) ...
ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ประชุมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานเปิดการประชุมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก รูปแบบออนไลน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการโค้ช...
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา กิจกรรม V-SMART3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัด...
สัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่น 65...
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพ...
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุ...
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับ ป.เอก ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับคว...
สาขาวิชาการประถมศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธ...
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....
สาขาวิชาภาษาไทย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ...
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ป.โท ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้...
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จ...
สาขาวิชาภาษาจีน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ...
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจ...
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับ ป.โท ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับควา...
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (EP) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. อาจารย์มาริสา แก้วสุวร...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (EP) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศ...
หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โด...
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจาร...
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศ...
ประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย “กิจกรรมบอกเล่าต้นทุนเกี่ยวกับการจัดการ
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย “กิจกรรมบอกเล่าต้นทุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา” รูปแบบออน...
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 โดยมีคณบดี ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ กล่าวทักทายและให้กำลังใจน...
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับค...
กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (VRU KM Day 2023)
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 คณ​ะครุศาสตร์​ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับคณะ" จากกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (VRU KM Day 2023) ในหัวข้อ "การบริหารจัดการความร...
พิธีทำสัญญาและกิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น 4
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธีทำสัญญาและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีกา...
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2566 (รอบ 4)
คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 4) วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สัมภาษณ์
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการยก...
การประชุม กิจกรรม V-SMART3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม กิจกรรม V-SMART3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของโรงเรียนขนาดเล็...
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2566 อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาวิศวรกรสังคม ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกร...
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเดิม
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่...
การออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามโมเดลการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามโมเดลการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ"
ศึกษาดูงานการผลิตและพัฒนาครู และบ้านไร่รัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการผลิตและพัฒนาครู และบ้านไร่รัก(ษ์)ถิ่น
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม จากชุมชนสู่โรงเรียน : การพัฒนาการเรีย...
ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิต
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00น. คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิช...
เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีในภาคการศึกษา...
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมพี่เก่าเล่าประสบการณ์ “บนเส้นทางแห่งคว...
ประชุม EdPEx หมวด 5
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.วิลินดา พงศ์ธราธิก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุม EdPEx หมวด 5
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย คณบดี ...
ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยมี คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให...
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา กิ...
แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษาฝึก...
การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 งบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย คณบดี ผศ.จิ...
บริการวิชาการอบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพครู เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผศ.จิตตรี พละกุล อ.ดร.ศัสยมน สังเว และอ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย บริการวิชาการอบรมพัฒ...
ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) และโรงเรียนกองทุนการศึกษา พร้อมด้วยค...
ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิต
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเ...
ประชุม EdPEx หมวด 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. ผศ. วิลินดา พงศ์ธราธิก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุม EdPEx หมวด 5
ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิต
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ว...
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเขต 2 และสำนักงา...
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีรองคณบดี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำ SAR หมวดที่ 6
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวดที่ 6 ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำ SAR
เรียนรู้งานครู : บทบาทหน้าที่ และการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึ...
ประชุมกรรมการ รร.สาธิต 1-2566
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณ...
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธ...
ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์สำหรับก...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Seateacher
วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Seateacher
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพครู ตชด.”
วันที่ 4-5 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคณะวิทยากรจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายและศ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิต
วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ และคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังก...
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีรองคณบดี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อทบทวนวัฒนธรรมองค์กรและสม...
พิจารณานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาครูรัก(ษ์)​ถิ่น รุ่นที่ 4
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 16.45 น.ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ และคณาจารย์คณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)​ถิ่น รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัย...
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยสู่ครุนิพนธ์
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดงานกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยสู่ครุนิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั...
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)
วันที่ 24 มีนาคม 2566 ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชุมเพื่อวางแผนต้อนรับ Site Visit ของทีมงาน SEAMEO
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(EP) วิทยาศาสตร์ทั่วไป(EP) และคณิต...
แนวทางการใช้งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าห...
สอบสัมภาษณ์ Quota1
วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รอบ Quota1
การประชุมออนไลน์กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมกับ อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และ ผศ.จิตตรี พละกุล ผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.ศัสยมน สังเว ประธานหลักสูตรและคณาจารย์บริหารห...
“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 19
วันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลการสะท้อนคิดจากการฝึกประสบการณ์
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ร...
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย “VRU Kru Love Community Camp: The Opening Door to Teaching Profession” ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษ...
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย
วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ และภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยตรีซักติ ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทภาวะผู้นำในการพัฒนาองค์การและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย...
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ เปิดกิจกรรมการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมค่ายและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21...
ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยค...
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ Soft Skiils ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม
วันที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เมษา นวลศรี ประธานกิจกรรม ผศ.ดร....
การพัฒนาครูมืออาชีพด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม
วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการพัฒนาครูมืออาชีพด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จิตเจ...
โครงการพัฒนาทักษะ soft skills
25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดโครงการ ร่วมกับอ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในโครงการพัฒนาทักษะ soft skills ให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอั...
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้ช่วยคณบดี และผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีตัวแทนอาจารย์...
กรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กิจ...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566โดยมีตัวแทนอาจา...
กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) ประจำภา...