ภาพกิจกรรม 2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ผู้สอนดีเด่น” สาขาการศึกษาปฐมวัย
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ผู...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 2/2566
วันที่ 13 กันยายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Impro...
การตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู...
ปรึกษาหารือการให้คะแนนตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนวันตรวจประเมินคุณภาพจริง
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นวัน Consensus ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ (นักวิชาการอิสระ) เป็นประธานกรรมการ, อาจาร...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ...
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุ...
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับ ป.เอก ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับคว...
สาขาวิชาการประถมศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธ...
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....
สาขาวิชาภาษาไทย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ...
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ป.โท ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้...
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จ...
สาขาวิชาภาษาจีน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ...
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจ...
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับ ป.โท ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับควา...
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (EP) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. อาจารย์มาริสา แก้วสุวร...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (EP) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศ...
หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โด...
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจาร...
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. ผู้ช่วยศ...
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับค...
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา2565 (เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึก...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อทบทวนวัฒนธรรมองค์กรและสม...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลการสะท้อนคิดจากการฝึกประสบการณ์
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ร...
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ Soft Skiils ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม
วันที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เมษา นวลศรี ประธานกิจกรรม ผศ.ดร....
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีตัวแทนอาจารย์...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566โดยมีตัวแทนอาจา...
กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) ประจำภา...