คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนาและขยายผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ได้มอบหมายจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เข้าร่วมสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ดร.ประวีณา อัสโย และทีมงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการพัฒนาและขยายผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และคุณครูโรงเรียนบ้านนางามและบ้านท่าเกวียน ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและต่อยอดไปสู่โรงเรียนขยายผลอื่นๆ
ณ จังหวัดสระแก้ว

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่