คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


ประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ ประธานเปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 1.ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ด้วงคำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ 3. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เขตชัยภูมิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมวิพากษ์ คือ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน, ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง, อ.สุชาวดี สมสำราญ และ อ.ดร.ฉัตรชณา เพริดพริ้ง
ณ ห้องประชุม 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่