คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


“สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานให้โอวาทกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน กิจกรรม “สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า” โดยมีคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่