ข้อมูล

ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
nat
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ค.บ. (สุขศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง