ข้อมูล

จิรวุฒิ    พงษ์โสภณ
อาจารย์จิรวุฒิ    พงษ์โสภณ
Mr.Chirawut Phongsophon
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ และจิรวุฒิ พงษ์โสภณ. (2563). วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการเสริมพลังและการมีส่วนร่วมของครอบครัวในระบบการศึกษาบนฐานจิตวิทยาเชิงบวก. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 87 หน้า.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง