ข้อมูล

สุวิทย์  ฝ่ายสงค์
อาจารย์ ดร.สุวิทย์  ฝ่ายสงค์
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
   ปริญญาเอก
       - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2563

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] สุวิทย์ ฝ่ายสงค์. (2565). หลักธรรมสำหรับสร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 9 (ฉบับ 6), หน้า 131-143
          [2] สุวิทย์ ฝ่ายสงค์ และ สิรินธร สินจินดาวงศ์. (2561). โรงเรียนพระปริยัติธรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร. 1(1) (มกราคม-มิถุนายน). 80 – 92.
          [3] สุวิทย์ ฝ่ายสงค์ สิรินธร สินจินดาวงศ์ และพระสหัส ฐิตสาโร(ดําคุ้ม). (2563). ตัวแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุข. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 5 (ฉบับ 9), หน้า 95.110
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
          [1] สุวิทย์ ฝ่ายสงค์, ฐิติพร จันทร์ ไพรินทร์ , นุชษรากรณ์ กันพ่วง, (2565, 27 ตุลาคม). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้คําราชาศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ [เอกสารนำเสนอ]. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำ ปี 2565, ประเทศไทย
          [2] สุวิทย์ ฝ่ายสงค์. (2557, 12 กันยายน) ผลการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [เอกสารนำเสนอ]. การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3, ประเทศไทย

email
  suwit.fai@vru.ac.th