ข้อมูล

จิตเจริญ ศรขวัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
Jitcharoen Sornkwan
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญาการศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ปีที่จบ 2532 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร วิทยาเขตบางเขน ประเทศไทย
      2. ระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่จบ 2537 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ ประเทศไทย

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ระดับปริญญาโท ชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีที่จบ 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคของเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2545
          [2] ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2546
          [3] การวิจัยการจัดทำแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจนกรณีศึกษา ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2547
          [4] การศึกษาทัศนคติของชาวไร่ที่มีต่อพืชอ้อย ในจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2547
          [5] การวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมประชาชนมีส่วนร่วมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ปีการศึกษา 2547
          [6] รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2549
          [7] รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอยุธยา ปีการศึกษา 2549
          [8] รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2549
          [9] รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2549
          [10] ปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2551
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  jitcharoen@vru.ac.th