ข้อมูล

ฐาปนา จ้อยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
Thapana Choicharoen
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา - ชีววิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] Choicharoen, T. and Meckvichai, W. 2008. Morphological changes of Red Junglefowl (Gallus gallus spadiceus) in captive condition. Abstracts. 13th Biological Science Graduate Congress. National University of Singapore. December 15-17, 2008. Singapore.
          [2] Choicharoen, T., Meckvichai, W. and Nipanun,T. 2009. Morphological description in plumage changes of Red Junglefowl (Gallus gallus spadiceus ) in captivity. 35th Congress on Science and Technology of Thailand. October 15-17, 2009. Chonburi.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง