ข้อมูล

สายนภา วงศ์วิศาล
อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล
Sainapa Wongwisan
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต เอเชียศึกษา (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (อ.บ.เอเชียศึกษา) , ปีที่สำเร็จการศึกษา 2013 Bachelor?s Degree of Arts & Humanities Faculty of Arts Major : Asian Studies (Chinese) Silpakorn

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลางปักกิ่ง ประเทศจีน(Minzu University of China),ปีที่สำเร็จการศึกษา 2016 M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL)

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] สายนภา วงศ์วิศาลและจิตตรี จิตแจ้ง.(2562). ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง