ข้อมูล

รัญญา จิตต์อาจหาญ
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
Ranya Jitardhan
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี, ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง