ข้อมูล

ดนุชา สลีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
DANUCHA SALEEWONG
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. นศ.บ. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ว.ม. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
   ปริญญาเอก
       - ค.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุชุมชนมูลนิธิบุญญาภรณ์
          [2] การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการห้องข่าว 10 โมง ทาง ททบ.5
          [3] การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [4] กระบวนการกลายเป็นนักเต้นในสถานบันเทิง
          [5] การศึกษากระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมของนักประกันคุณภาพการศึกษา
          [6] ผลของการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งคาถามและการคิดสะท้อนที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง