บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

ยุภาพร นอกเมือง
ยุภาพร นอกเมือง

อาจารย์

สายนภา วงศ์วิศาล
สายนภา วงศ์วิศาล

อาจารย์

นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง
นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง

อาจารย์

อรรถภณ วชิรวัชร์
อรรถภณ วชิรวัชร์

อาจารย์