บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

เลอลักษณ์ โอทกานนท์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

อาจารย์ ดร.

ธนัชพร  บรรเทาใจ
ธนัชพร  บรรเทาใจ

จิรวุฒิ    พงษ์โสภณ
จิรวุฒิ    พงษ์โสภณ

อาจารย์