บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

อาจารย์ ดร.

มณฑา วิริยางกูร
มณฑา วิริยางกูร

อาจารย์

สุชาวดี  เกษมณี
สุชาวดี  เกษมณี

รองศาสตราจารย์ ดร.

อนันต์  ลากุล
อนันต์  ลากุล

อาจารย์

สุวิทย์  ฝ่ายสงค์
สุวิทย์  ฝ่ายสงค์

อาจารย์ ดร.

ชยพล ใจสูงเนิน
ชยพล ใจสูงเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์