บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

พนิดา ชาตยาภา
พนิดา ชาตยาภา

รองศาสตราจารย์

วิลินดา พงศ์ธราธิก
วิลินดา พงศ์ธราธิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คันธรส ภาผล
คันธรส ภาผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศิธร จันทมฤก
ศศิธร จันทมฤก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

นันทิยา รักตประจิต
นันทิยา รักตประจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กุลชาติ พันธุวรกุล
กุลชาติ พันธุวรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์