บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

วัสส์พร จิโรจพันธุ์
วัสส์พร จิโรจพันธุ์

อาจารย์ ดร.

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ

อาจารย์

กาญจนา เวชบรรพต
กาญจนา เวชบรรพต

อาจารย์ ดร.

ณัฐวัตร สุดจินดา
ณัฐวัตร สุดจินดา

อาจารย์

รัญญา จิตต์อาจหาญ
รัญญา จิตต์อาจหาญ

อาจารย์