บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์

อาจารย์

ศัสยมน สังเว
ศัสยมน สังเว

อาจารย์ ดร.

ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร

อาจารย์

ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย
ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย

อาจารย์

เบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์
เบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์

อาจารย์