บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

พูนพชร  ทัศนะ
พูนพชร  ทัศนะ

อาจารย์

ภัทรพรรณ พรหมคช
ภัทรพรรณ พรหมคช

อาจารย์

พิชชารีย์ เกาะน้ำใส
พิชชารีย์ เกาะน้ำใส

อาจารย์

ดร.ภัทรา ปิณฑะแพทย์
ดร.ภัทรา ปิณฑะแพทย์

อาจารย์