บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

ฐาปนา จ้อยเจริญ
ฐาปนา จ้อยเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศรัณยา ฤกษ์ขำ
ศรัณยา ฤกษ์ขำ

อาจารย์