บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

วิภาวดี แขวงเมฆ
วิภาวดี แขวงเมฆ

อาจารย์

เกียรติศักดิ์  รักษาพล
เกียรติศักดิ์  รักษาพล

อาจารย์

สุชาวดี สมสำราญ
สุชาวดี สมสำราญ

อาจารย์

ปารณีย์  พฤกษาชาติ
ปารณีย์  พฤกษาชาติ

อาจารย์